Polityka prywatności

obowiązująca od 01.04.2022 roku.

Adres naszej strony internetowej to: https://grupapik.pl 

Niniejsza Polityka jest polityką ochrony danych osobowych w rozumieniu RODO – rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1).

 

I. Administrator danych osobowych.

 

Administratorem danych gromadzonych w związku z korzystaniem z Serwisu jest GRUPA PIK SP. Z O.O.  z siedzibą w 50-061 Wrocław, ul. Stanisława Leszczyńskiego 4/29,  
NIP: 8971902229, KRS: 0000953945, e-mail
kontakt@grupapik.pl (dalej również: „Usługodawca”). W sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych przez Administratora można kontaktować się z wykorzystaniem powyższych danych adresowych lub za pomocą formularza kontaktowego https://grupapik.pl (formularz kontaktowy na dole strony).

 

II. Słownik

 

 1. Administrator – wskazana we wstępie osoba fizyczna, która ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych.
 2. Dane osobowe – (dalej również: „dane”) wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.
 3. Pliki cookies – pliki tekstowe, zapisywane przez przeglądarkę internetową na dysku komputera Usługobiorcy lub innego urządzenia, w celu przechowywania informacji służących do identyfikacji Usługobiorcy lub zapamiętywania historii działań podejmowanych przez Usługobiorcę w Serwisie.
 4. Przetwarzanie – operacja lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taka jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.
 5. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 6. Serwis – portal internetowy umieszczony pod adresem: https://grupapik.pl w ramach którego Usługodawca świadczy Usługi.
 7. Usługa – zbiorcze określenie usług świadczonych przez Usługodawcę w Serwisie.
 8. Usługobiorcy – wszystkie osoby (w tym również osoby prawne i jednostki organizacyjne) korzystające z Serwisu.
 9. Użytkownik – osoba fizyczna, która korzysta z usług oferowanych przez Usługodawcę w Serwisie
 10. Zgoda (osoby, której dane dotyczą) –  dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli, którym osoba, której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwala na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych.

 

III. Uprawnienia Usługobiorcy

 

A.   Usługobiorcy przysługują następujące prawa, które mogą być realizowane poprzez zgłoszenie żądania na formularzu kontaktowym.

 1. Prawo do cofnięcia zgody.

Usługobiorca ma prawo do cofnięcia każdej zgody, jakiej udzielił podczas korzystania z poszczególnych usług i funkcjonalności oferowanych w Serwisie. Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez Usługodawcę zgodnie z prawem przed jej cofnięciem.

Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą dla Usługobiorcy żadnych negatywnych konsekwencji, może jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z usług lub funkcjonalności, które zgodnie z prawem mogą być świadczone jedynie za zgodą Usługobiorcy oraz utrudnić kontakt z Usługobiorcą.

 • Prawo do sprzeciwu wobec wykorzystania danych.

Usługobiorca ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec wykorzystania jego danych osobowych, w tym Profilowania, jeżeli dane przetwarzane są w oparciu o prawnie uzasadniony interes Usługodawcy.

Rezygnacja z otrzymywania komunikatów marketingowych dotyczących produktów lub usług Usługodawcy będzie dla Usługodawcy oznaczać sprzeciw na przetwarzanie danych osobowych Usługobiorcy, w tym profilowanie w tych celach.

Jeżeli sprzeciw Usługobiorcy okaże się zasadny i Usługodawca nie będzie miał innej podstawy prawnej do przetwarzania danych osobowych Usługobiorcy, dane wobec których wniesiono sprzeciw zostaną usunięte.

 • Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”)

Usługobiorca ma prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych.

Usługobiorca ma prawo żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli:

 1. wycofał określoną zgodę, w zakresie, w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o jego zgodę,
 2. jego dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane,
 3. wniósł sprzeciw wobec wykorzystywania danych w celach marketingowych,
 4. wniósł sprzeciw wobec wykorzystywania danych w celu prowadzenia statystyki korzystania z Serwisu i badania satysfakcji, a sprzeciw został uznany za zasadny,
 5. dane osobowe Usługobiorcy są przetwarzane niezgodnie z prawem.

Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, Usługodawca może zachować pewne dane osobowe w zakresie niezbędnym do celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres e-mail, które to dane są zachowywane dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z usług.

 • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych

Usługobiorca ma prawo do żądania ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych. Jeżeli zgłosi takie żądanie, do czasu jego rozpatrzenia będzie miał możliwość korzystania z określonych funkcjonalności lub Usług, z których korzystanie będzie się wiązało z przetwarzaniem danych objętych żądaniem. Nie będą też do Usługobiorcy wysyłane żadne komunikaty, w tym marketingowe.

Usługobiorca ma prawo do żądania ograniczenia wykorzystania jego danych osobowych w następujących przypadkach:

 1. gdy kwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych – wówczas ich wykorzystanie zostanie ograniczone na czas potrzebny do sprawdzenia prawidłowości danych Usługobiorcy, nie dłużej jednak niż na 7 dni;
 2. gdy przetwarzanie danych osobowych Usługobiorcy jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych zażąda on ograniczenia ich wykorzystania;
 3. gdy dane osobowe Usługobiorcy przestały być niezbędne do celów, w których zostały przez Usługodawcę zebrane lub wykorzystywane, ale są potrzebne Usługobiorcy w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 4. gdy Usługobiorca wniósł sprzeciw wobec wykorzystania jego danych, wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy – ze względu na szczególną sytuację Usługobiorcy – ochrona jego interesów, praw i wolności przeważa nad interesami realizowanymi przez Usługodawcę w toku przetwarzania danych osobowych.
 • Prawo dostępu do danych

Usługobiorca ma prawo uzyskać od Usługodawcy potwierdzenie, czy przetwarza jego dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, ma prawo:

 1. uzyskać dostęp do swoich danych osobowych,
 2. uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących mu na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o Profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską,
 3. uzyskać kopię swoich danych osobowych.
 • Prawo do sprostowania danych

Usługobiorca ma prawo do sprostowania i uzupełnienia podanych przez siebie danych osobowych.

 • Prawo do przenoszenia danych

Usługobiorca ma prawo otrzymać swoje dane osobowe, które dostarczył Usługodawcy, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych, np. do innego operatora podobnych serwisów. Ma również prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez Usługodawcę bezpośrednio takiemu innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.

Dane osobowe Usługobiorcy zostaną przesłane w postaci pliku w formacie csv. Format csv jest formatem powszechnie używanym, nadającym się do odczytu maszynowego i pozwalającym na przesłanie otrzymanych danych do innego administratora danych osobowych.

B. Czas spełnienia żądań.

Jeżeli, w wykonaniu powyższych uprawnień, Usługobiorca występuje do Usługodawcy z żądaniem, zostaje ono spełnione albo Usługodawca odmawia jego spełnienia – niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – nie będzie ono mogło zostać spełnione w ciągu miesiąca, zostanie spełnione w ciągu kolejnych dwóch miesięcy, przy uprzednim poinformowaniu o zamierzeniu przedłużenia terminu.

Ze względów technicznych Usługodawca potrzebuje 24h na dokonanie aktualizacji wybranych przez Usługobiorcę.

 

IV. Pliki cookies

 

Szczegóły dotyczące sposobu korzystania przez Usługobiorcę z plików cookies znajdują się w Polityce Cookies.

 

V. Przetwarzanie danych osobowych – cele, zakres, podstawa prawna

 

Podanie niektórych danych jest warunkiem skorzystania z poszczególnych usług. Dane obligatoryjne są automatycznie oznaczane. Konsekwencją niepodania tych danych jest brak możliwości świadczenia przez Usługodawcę określonych usług. Poza danymi oznaczonymi jako obligatoryjne, podanie innych danych osobowych jest dobrowolne.

 

Użytkownik

 

Rodzaj usługi Rodzaj danych Podstawa prawna
Skorzystanie z formularzy kontaktowych Imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, branża działalności, dane firmy Niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usług (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

 

VI. Udostępnianie danych osobowych

 

Dane osobowe Usługobiorców są udostępniane następującym kręgom odbiorców:

 1. Organy państwowe – w przypadku gdy o udostępnienie zwrócą się do Usługodawcy uprawnione organy państwowe, w szczególności jednostki organizacyjne prokuratury, Policja, Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

 

VII. Lokalizacja

 

Usługodawca współpracuje z podmiotami, które posiadają swoje siedziby na terenie Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej (EOG). Korzystanie z usług podmiotów o zasięgu międzynarodowym, takich jak: Facebook Ireland Limited LTD, LinkedIn Corporation, Google Ireland Limited, UAB Mailerlite może powodować, że dane osobowe będą przekazywane poza EOG lub do kraju, w którym obowiązują ograniczenia dla międzynarodowego przekazywania danych osobowych. W takiej sytuacji stosowane są mechanizmy zgodności przewidziane w RODO, w tym standardowe klauzule umowne określone przez Komisję Unii Europejskiej.

 

VIII. Czas przechowywania danych osobowych

 

Dane zebrane za pomocą plików cookies. dane osobowe Usługobiorców zawarte w plikach cookies będą przechowywane przez czas odpowiadający cyklowi życia zapisanych na ich urządzeniach plików cookies
Dane zebrane w ramach pytań, skarg i wniosków. dane osobowe Użytkowników kierujących do Usługodawcy zapytania, skargi i wnioski, w tym dane zawarte w treści tych wiadomości, przetwarzamy przez okres niezbędny do rozpatrzenia danego zapytania, skargi lub wniosku, jednak nie dłużej niż przez okres 3 lat od otrzymania określonej wiadomości. Jeżeli określona wiadomość stanowi lub może stanowić dowód w postępowaniu przed sądem lub innym organem państwowym, wiadomość i zawarte w niej dane osobowe mogą być przechowywane do czasu prawomocnego zakończenia postępowania
Dane przetwarzane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu. do czasu uznania przez Usługodawcę za skuteczny zgłoszony przez Usługobiorcę sprzeciw wobec przetwarzania jego danych do tych celów.

 

IX. Zgłaszanie skarg, zapytań i wniosków

 

Skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz realizacji przysługujących uprawnień można zgłaszać bezpośrednio do Administratora Danych Osobowych w sposób określony Polityce Prywatności. W przypadku uznania przez Usługobiorcę, że prawo do ochrony danych osobowych lub inne prawa przyznane mu na mocy RODO zostały naruszone, ma on prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa (www.uodo.gov.pl).

 

X. Zmiany w Polityce Prywatności

 

Stosownie do potrzeb Usługodawca może zmieniać i uzupełniać Politykę Prywatności. O wszelkich zmianach lub uzupełnieniach Usługobiorcy zostaną poinformowani poprzez zamieszczenie odpowiednich informacji na głównej stronie Serwisu.

 

XI. Ilustracje, obrazy

Wszystkie ilustracje zawarte na niniejszej stronie są autorstwa Storyset: https://www.freepik.com/author/stories